ekpa

Επιμόρφωση

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΕΚΠΑ - Μοριοδότηση ECVET

Αξιοπιστία

Με την υπογραφή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) και δια ζώσης μοντέλα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

online application
faq
login
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει 5ο κύκλο του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» διάρκειας 500 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται στο ερευνητικό έργο «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και  την υποστήριξη των προσφύγων για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη προκειμένου οι επιμορφούμενοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ανάγκες μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης.

 • Στο τέλος του προγράμματος απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
 • Το Πρόγραμμα μοριοδοτεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς για στελέχη εκπαίδευσης και τους αναπληρωτές-αδιόριστους για το διορισμό και την πρόσληψή τους στην εκπαίδευση ή να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ως συνεκτιμώμενο προσόν στις παρακάτω περιπτώσεις:

Μοριοδότηση που προβλέπεται από το θεσμικό Πλαίσιο

 1. – 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
  – 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής όλων των στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α΄ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24, Παρ. 2, δ ββ και Άρθρο 21, Παρ. 1 & 2 ) «βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες»
  – 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, Παρ. 2, δ, ββ και Άρθρο 21, Παρ. 1 & 2).
  – 2 Μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ.
  – 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 2. Μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και άρθρο 23, ο οποίος αναφέρει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 3. Ως υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 148440/ΓΔ5/7-9-2017, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,  Κεφάλαιο Δ΄)
 4. Διορισμού αναπληρωτών σε Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ και Δ.Υ.Ε.Π., στην περίπτωση δημιουργίας ξεχωριστών επικουρικών πινάκων (όπως έγινε με τις δομές της Ειδικής Αγωγής, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος  Α/06.09.2016 και άρθρο 48, ο οποίος αναφέρει:αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών…»).

Επιπλέον:

 • Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/B/30-06-2016, με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους).
 • Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται με 2 μόρια, σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με Αρ. Πρωτ. 660/2/3463/30-01-2014.
 • Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2), σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους).
 • Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται με 1 μόριο (για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3915/192/15.04.2016 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων».
 • Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ.
 • Το Πρόγραμμα παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δήμους και υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών ροών σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 6/2016 με Αρ. Πρωτ.: 50988/23.06.2016.
 • Το Πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς κ.ά. που θέλουν να δουλέψουν σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.
 • Το Πρόγαμμα εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Με βάση τα ανωτέρω τεκμαίρεται ότι σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ώστε οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωσή του να είναι σε θέση να απασχοληθούν στην εκπαίδευση παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και να μπορούν να υποστηρίξουν απρόσκοπτα την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής.

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος αναφέρονται στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα ακόλουθα:

 • Το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Τις δομές υποδοχής και υποστήριξης των προσφύγων μαθητών/τριών (Δ.Υ.Ε.Π.).
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών, των προσφύγων και μεταναστών.
 • Τα Αναλυτικά προγράμματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. & του Ι.Ε.Π.
 • Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
 • Τη γνωριμία με όλο το διαθέσιμο υλικό που κατά καιρούς έχει παραχθεί για την εκπαίδευση των μαθητών αυτών.
 • Την εξάσκηση των εκπαιδευομένων στην παραγωγή υλικού ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους.
 • Παραγωγή σεναρίων και σχεδίων εργασίας και πρακτικές/δράσεις για την υποδοχή και την εκπαιδευτική ένταξη των προσφύγων/μεταναστών μαθητών/τριών.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Στελέχη της Εκπαίδευσης (Περιφερειακούς Δ/ντές, Δ/ντές Εκπ/σης, Δ/ντές σχολικών μονάδων, Υπ/ντές, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε. – ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) κλπ.
 • Μόνιμους εκπαιδευτικούς Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων και Σχολείων Ειδικής Αγωγής.
 • Εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
 • Όσους απασχολούνται σε Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
 • Πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής κ.ά.,
 • Ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αποφοίτους ΤΕΙ και ΙΕΚ (Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμους, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ειδικής Προσχολικής Αγωγής κ.ά.).
 • Όποιους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης και ένταξης ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης: Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης (360 ώρες), (106 ώρες) εξάσκηση σε μελέτες περίπτωσης, σύγχρονης On-line τηλεκπαίδευσης (10 ώρες), μια δια ζώσης συμβουλευτική συνάντηση (4 ωρών) και 20 ώρες για τη συγγραφή της τελικής εργασίας.

Οι Αιτήσεις ενδιαφερόμενων από όλες τις Περιφέρειες της χώρας θα γίνονται δεκτές, διότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται εξ αποστάσεως.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 24 Οκτωβρίου 2019
Έναρξη μαθημάτων 25 Οκτωβρίου 2019

Λεπτομέρειες: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Δρ. Ευθύμιος Λέκκας

Pin It