Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα - Ψηφιακός Γραμματισμός - Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες

Έναρξη:

 

Σε αναμονή 

Διάρκεια:

     

3 μήνες/ 200ώρες

Μονάδες ECVET:

 

 - 

 

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι:

η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών που αφορούν όχι μόνο τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αλλά και την αναζήτηση, ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου.  Μέσα από μία περιγραφή του «κόσμου του διαδικτύου», οι εκπαιδευόμενοι/νες θα εξοικειωθούν, αρχικά, με τις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών, προϊόντων και εφαρμογών που προσφέρονται στο διαδίκτυο και θα μάθουν να αξιοποιούν αποτελεσματικά διαδικτυακά εργαλεία για την αλληλεπίδρασή τους με δημόσιους και άλλους φορείς.  Σε αυτό το πλαίσιο, έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των κινδύνων και απειλών που υπάρχουν στο διαδίκτυο με σκοπό αφενός την καλλιέργεια μηχανισμών αυτοπροστασίας, με ή χωρίς τη χρήση αντίστοιχων λογισμικών, και αφετέρου τον περιορισμό της αποστασιοποίησης από τον «ψηφιακό κόσμο» λόγω φόβου ή αγνωσίας.Επιπλέον, θα διερευνηθεί ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπό το πρίσμα των αναγκών που καλούνται να καλύψουν ενώ θα παρουσιαστούν ποικιλόμορφες ευκαιρίες κερδοφορίας που δημιουργούνται μέσω αυτών. Συνολικά το πρόγραμμα επιδιώκει να αναδείξει την μαθησιακή διάσταση των ΤΠΕ για την δια βίου συμμετοχή στην «Κοινωνία της Γνώσης», να τις αναδείξει ως μέσα ενεργητικής συμμετοχής με παραγωγή υλικού σε έναν ψηφιακό «πολυχώρο» και εν τέλει να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει στην κοινωνία μας.

 

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Ο κόσμος του Διαδικτύου: Εξοπλισμός & Υπηρεσίες

 1. Το διαδίκτυο & οι υπηρεσίες του
 2. Οικιακός & επαγγελματικός δικτυακός εξοπλισμός: Αγορά και εγκατάσταση
 3. Παραμετροποίηση & προληπτική συντήρηση έξυπνων συσκευών

2. Ασφάλεια στο διαδίκτυο

 1. Διαδίκτυο: ένα φιλικό και ασφαλές μέσο
 2.  Δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων, προφίλ, Απειλές
 3. Προστασία βασισμένη σε λογισμικό
 4. Τεχνικές αυτοπροστασίας - Το διαδίκτυο αρωγός σε θέματα ασφάλειας

3. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 1. Ιδιωτικότητα, Ανωνυμία & Ψηφιακή Φήμη των πολιτών

 

 

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 900€

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Προγράμματος:

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Γενικού Τμήματος Ε.Κ.Π.Α.

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών