ekpa

Βασικές Αρχές και Μέθοδοι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Έναρξη:

 

29.06.2020

Παράταση μέχρι:  

15.07.2020

Διάρκεια:

     

7 μήνες /630 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

25,2

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις βασικές αρχές, τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τις πρακτικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Έχει ως βασικούς στόχους τον εμπλουτισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών, ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο του θεσμού της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή γενικότερα του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση, με τεχνικές διερεύνησης, των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με ικανότητες να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και με την ικανότητα σχεδιασμού και αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Για την υλοποίηση των στόχων του, το Πρόγραμμα περιέχει σημαντικά καινοτόμα στοιχεία:

1. Τη θεωρητική προσέγγιση της πολυδιάστατης, ολοκληρωμένης μάθησης, του KnudIlleris, που συνδυάζει τις μεθόδους απόκτησης γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων, την ανάπτυξη των σχέσεων εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων, καθώς και τη σύνδεση της μάθησης με το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

2. Τις καινοτόμες μεθόδους «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» και «Μετασχηματισμός στερεοτυπικών αντιλήψεων», που εισήγαγε στην Ελλάδα ο διεθνούς φήμης εμπειρογνώμων της εκπαίδευσης ενηλίκων Αλέξης Κόκκος.

3. Τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας με έργα από τον κινηματογράφο και τη ζωγραφική.

4. Τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις που παρουσιάζει το Πρόγραμμα συνδέονται με εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης προκειμένου να μοριοδοτηθούν με το ανώτερο των μορίων, για την συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικά στελέχη (Διευθυντές -Υποδιευθυντές -Υπεύθυνοι Έργου και σχεδιασμού) στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ.

Επίσης, θα έχουν προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για να παρακολουθήσουν το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Βιωματική Μάθηση με Μικροδιδασκαλίες».

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Εννοιολογικό πλαίσιο

 • Προσδιορισμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης
 • Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2. Σύγχρονες Θεωρίες και Εφαρμογές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 • Οι βασικές σύγχρονες θεωρίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Illeris, Freire, Brookfield, Mezirow)
 • Σύνδεση των θεωριών με πρακτικές εφαρμογές

3. Μετασχηματισμός Στερεοτυπικών Αντιλήψεων: Θεωρία και Πράξη

 • Η μέθοδος του Α. Κόκκου «Μετασχηματισμός στερεοτυπικών αντιλήψεων»
 • Πρακτική εφαρμογή της μεθόδου

4. Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευόμενων- Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Μάθησης

 • Χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων
 • Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης

5. Η Πρώτη Συνάντηση και η Οικοδόμηση Συνεργατικού Κλίματος

 • Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
 • Εναλλακτικές ενεργητικές τεχνικές

6. Καλές Πρακτικές Εκπαιδευτικών Τεχνικών

 • Χρειάζεται η εισήγηση;
 • Προδιαγραφές της εισήγησης
 • Εμπλουτισμός της Εισήγησης
 • Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές

7. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

 • Εκπαίδευση στις φυλακές
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων και Τρίτη Ηλικία

8. Πολυδιάστατος Σχεδιασμός Μαθημάτων

 • Η πολυδιάστατη προσέγγιση του KnudIlleris

9. Η Αξιοποίηση του Κινηματογράφου και της Ζωγραφικής στην Εκπαίδευση

 • Αξιοποιώντας την τέχνη στην εκπαίδευση
 • Η αξιοποίηση του κινηματογράφου
 • Η αξιοποίηση της ζωγραφικής

10. Δημιουργικός Συντονισμός Εκπαιδευόμενης Ομάδας

 • Χαρακτηριστικά της ομάδας
 • Οριοθέτηση της ομάδας
 • Διαμόρφωση ρόλων στην ομάδα
 • Φάσεις ανάπτυξης της ομάδας
 • Συγκινησιακό κλίμα στην ομάδα
 • Η συναλλαγή και η επικοινωνία μέσα στην ομάδα

11.Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

 • Τι αξιολογείται;
 • Πώς αυτό-αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο

12. Η Στρατηγική του Εκπαιδευτή Ενηλίκων

 • Στρατηγική του εκπαιδευτή

13. Τελική γραπτή εργασία

 • Εκπόνηση τελικής γραπτής εργασίας 1.200-1.500 λέξεων

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 400€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 240€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (360,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (300,00€)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 50% (200,00€)

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος:

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

online application

faq

login